Found: 275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLG395.ก228 จ683 2551,378.593 จฬ0303จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกLC216 ศ814 2551,374.8 ป818 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be นักบัญชี / กรกมล ลาภดำรงกิจ
ชื่อผู้แต่งกรกมล ลาภดำรงกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2556.
เลขเรียกHC5627 ก152 2556,657.0711 ก152บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be นักบัญชี / กรกมล ลาภดำรงกิจ.
ชื่อผู้แต่งกรกมล ลาภดำรงกิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2553.
เลขเรียกHC5627 ก152,657 ก42บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGasinee on business : education \& management / จัดทำโดย สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, [2554?]
เลขเรียกLB2805 ก774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA : ประตูสู่ความเป็นเลิศ / [กองบรรณาธิการฉบับพิเศษ]
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการฉบับพิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, 2534].
เลขเรียกHF1171.ท9 ก52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe MBA note = บันทึกป.โท : เรียนรู้สู่ฝั่งฝันวันแห่งความสำเร็จ / อรวรรณ วงศ์ธนากรชัย
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ วงศ์ธนากรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : God Living, 2547.
เลขเรียกHD37.T5 อ373บ 2547,650.0711593 อ373ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านธุรกิจของไทย/ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียกHF 5655.T5 ศ814ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533
เลขเรียก658 ก17 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบัญชี การเงิน และ ระบบสารสนเทศ / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียก658 ม246ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบัญชี การเงิน และระบบสารสนเทศ / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2535.
เลขเรียกHF1134 .ก172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบัญชี การเงินและระบบสารสนเทศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์], 2534.
เลขเรียก650 ก153(4) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบัญชีและการเงิน / ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2533.
เลขเรียกHF1134 .ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบัญชีและการเงิน / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียก657 ธ261ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบัญชีและการเงิน / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียก657 ธ261ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา