Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : วิชา--การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ / ณัฐกิตต์ ทิพยาภรณ์กุล ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2550?]
เลขเรียกHF5679 ผ75 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวิชา--การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ / ณัฐกิตติ์ ทิพยากรณ์กุล.
ชื่อผู้แต่งณัฐกิตติ์ ทิพยากรณ์กุล.
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : แท็ก บิสิเนสส์ แอคเคาน์ติ้ง, [254-].
เลขเรียก657.45 ณ322ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ / ณัฐกิตติ์ ทิพยากรณ์กุล, คณะอาจาร...
ชื่อผู้แต่งณัฐกิตติ์ ทิพยากรณ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [2554?]
เลขเรียกHF5667 ณ322 2554,657.45 ณ63ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPayRoll All In One version 2 ครบครันเรื่องเงินเดือน / โดย ALL-IN-ONE SOFTWARE
ชื่อผู้แต่งออล อิน วัน ซอฟแวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออลอินวัน ซอฟแวร์, 2553
เลขเรียก005.72 พ57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ = Computer auditing / อุษณา ภัทรมนตรี. [text]
ชื่อผู้แต่งอุษณา ภัทรมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHF5667.12 อ862ก 2545,657.458 อ48ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / วีระศักดิ์ เจริญการ
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เจริญการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยคณิต, [2540]
เลขเรียก657.0285 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเบื้องต้น / ธารี หิรัญรัศมี
ชื่อผู้แต่งธารี หิรัญรัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
เลขเรียก657.2 ธ27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเบื้องต้น / ธารี หิรัญรัศมี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ, 2532.
เลขเรียก657.042
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2534 ห้องบอลล์รูม โรงแรมแชงกรีลา / [จ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ (ครั้งที่ 12 : 2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2534.
เลขเรียกHF5679 .ก27 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ / กฤษณพันธ์ สุพรรณโรจน์ กิตติ บุนนาค
ชื่อผู้แต่งกฤษณพันธ์ สุพรรณโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียกHF5679 .ก17 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ = The application of computer to accounting / นิภา รุ่งเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ = The application of accounting software : AC 340 / นิภา ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ / ยุพา กาญจนดุล
ชื่อผู้แต่งยุพา กาญจนดุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน, 2519.
เลขเรียก001.64
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้ภาษาโคบอล / แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ชื่อผู้แต่งแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
เลขเรียกQA76.73.C25 .น72,001.6442 น891ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา