Found: 304  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประเด็น 100 ปัญหาค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2552.
เลขเรียกHF5681.D5 ร54 2552,657.73 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี กระทรวงสาธารณสุข / [กระทรวงสาธารณสุข]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, c2531?]
เลขเรียกR644.ท9 ก46 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528?].
เลขเรียกHJ191.ท9 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting knowledge / [โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ]
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2547.
เลขเรียกHF5655.T5 ส248อ 2547,336.29 ส248อ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting knowledge / [โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ]
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2548.
เลขเรียกHF5655.T5 ส248อ 2548,657 ส16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting knowledge / โดย...สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, [255-]
เลขเรียกHF5655.T5 ส248อ [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting knowledge / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[คนอื่นๆ ]
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชา--กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [254-?]
เลขเรียกHF5667 ผ792,657.45 จ628ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชุดวิชา...กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax business center, [255-].
เลขเรียก657.076 จ628ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuccessful accountant / สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ, 2546.
เลขเรียกHF5616.T5 ซ62 2546,657 ซ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrick \& technique--การแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้าม \& ภาษีซื้อต้องห้าม ให้เป็นรายจ่ายได้และสรรพกรยอมรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555
เลขเรียกHF 5686 .C7 ท17 2555,657.46 ส248ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTricks of welfare = เคล็ดลับการวางแผนภาษีบัญชีและแรงงาน สวัสดิการพนักงาน / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550
เลขเรียกHF5681.ภ6 พ935 2550,331.2 พ84ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา