Found: 3,852  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทักษิณ -- บังควรหรือไม่?" / ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ วัชระ เพชรทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอื้ออาทร, 2549.
เลขเรียกJQ 1749 ว382ท 2549,320.9593 ท 315 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ชพณ 3106, 3109) การบัญชีฝากขายและบัญชีร่วมค้า 22012110 / สมปอง สุขเอี่ยม
ชื่อผู้แต่งสมปอง สุขเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [254-]
เลขเรียกHF5681.C6 ส261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประเด็น 100 ปัญหาค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2552.
เลขเรียกHF5681.D5 ร54 2552,657.73 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120 th Anniversary : The comptroller general''''''''s department / กรมบัญชีก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2553.
เลขเรียกHJ2168 ห159 2553,657.835 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2535.
เลขเรียก351.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เรื่องน่ารู้เคียงคู่ธุรกิจ / ธวัช ภูษิตโภยไคย
ชื่อผู้แต่งธวัช ภูษิตโภยไคย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกHD30 ธ392 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2552]
เลขเรียกLG395.B37 จ688 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLG395.ก228 จ683 2551,378.593 จฬ0303จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ : 12 กันยายน 2542.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองอายุครบ 72 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542]
เลขเรียกTD194.7 จ688
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ระบบบัญชีธุรกิจ] = Business accounting system / วิไล วีระปรีย ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2530].
เลขเรียก657 ร228 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528?].
เลขเรียกHJ191.ท9 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAC 101 เฉลยหลักการบัญชี 1 / โดย อังสุนีย์ เกตุทัต และคนอื่น ๆ.
ชื่อผู้แต่งอังสุนีย์ เกตุทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
เลขเรียก657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องACC - Billing = แอ๊ค-บิลลิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์สว่างการพิมพ์, [2550]
เลขเรียกHF 5679 อ938 [2550],657.0285
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา