Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารสนเทศของนิสิต กรณ...
ชื่อผู้แต่งสกุลไทย ป้อมมะรัง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกวจ 658.8 ส27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้บริหารสำนักวิทยบริการ / ดุษฏีนิพนธ์ของ พรทิพย์ ว...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วรกุล.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก352.39 พ774ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบจากห้องสมุดสู่ศูนย์กลางความรู้ : งานวิจัย / โดย อาภาภรณ์ อังสาชน ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551.
เลขเรียก025.1 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบห้องสมุดมีชีวิตที่พึงประสงค์ของโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ : รายง...
ชื่อผู้แต่งสุธาศินี สีนวนแก้ว.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียก027.7593 ส784 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในบริบทของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การบริหารจัดการสารสนเท...
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุขแสน
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547.
เลขเรียกวจ Z678.8.T5 ป524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบจากห้องสมุดสู่ศูนย์กลางความรู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551.
เลขเรียกวจ Z678 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยกลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งธนาศักดิ์ คำจันดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
เลขเรียกZ716.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา / สันติ ทองประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งสันติ ทองประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1, 2534.
เลขเรียก027.8223 ส581ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการศึกษาระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก = The study of book sharing system in...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2553.
เลขเรียกวจ Z1037 ม334
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) / โดย จินตนา ฤกษ์งาม
ชื่อผู้แต่งจินตนา ฤกษ์งาม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2805 จ633 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานหอสมุดและสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ ศิริไปล์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก027 อ167น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา