Found: 1,405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกWA540.JT3 ร399 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า / [โดย อารี วัลยะเสวี ... [และคน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกWA541.JT3 ร399 2542,614 ร399 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569 / คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2555
เลขเรียกRA413.5.T5 ร62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนางานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ปี 2541-2544 / โดย คณะกร...
พิมพลักษณ์[สระแก้ว] : คณะกรรมการ, [2541]
เลขเรียกRA541.T5 ร399ม 2541-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีแรกที่ สช. รายงานสาธารณะผลการปฏิบัติงาน ปีที่ 1 (1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) นพ.พลเดช ปิ่นป...
ชื่อผู้แต่งพลเดช ปิ่นประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560.
เลขเรียกR727 .พ43 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
ชื่อผู้แต่งวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์. บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534
เลขเรียกDS570.6.M3 ว6ร 2534,R 926.10 ว-ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก / วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกDS578.32 ม5 ร74 2535,350 ต733ก 2/2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี สุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2432-2552 / เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียกWM11.JT3 ก170 2552,362.209593 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 : ครบรอบ 20 ปี สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / [คณะกรรมการจัดทำ, พรรณี บัญชรหัตถก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, [2541]
เลขเรียกLG395.T5.ข285สส ข285 [2541],WA19 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี กรมอนามัย / กรมอนามัย.
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2538].
เลขเรียกRA541.ท9 ก44,WA11.JT3 ก169ป 2538,R 362 ก175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี กระทรวงสาธารณสุข / [กระทรวงสาธารณสุข]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, c2531?]
เลขเรียกR644.ท9 ก46 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2536].
เลขเรียกR644.ท9 ก461,WA11.JT3 ก218ป 2536,351.593 สธ01ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมการแพทย์ / [บรรณาธิการ, ปกรณ์ ศิริยง]
ชื่อผู้แต่งกรมการแพทย์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กรม, 2545.
เลขเรียกWA24 ก169ป 2545,351.593 สธ03ค 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี กรมการแพทย์ / บรรณาธิการ ปกรณ์ ศิริยง
ชื่อผู้แต่งกรมการแพทย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [254-]
เลขเรียกWA24 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา