Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา / ปาริชา มารี เคน
ชื่อผู้แต่งปาริชา มารี เคน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก350 ป553ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ฐานันดร ศรีส...
ชื่อผู้แต่งฐานันดร ศรีสุธรรม
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก371.202 ฐ 31 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. [tex...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2547.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ส356 ล.4,351.593 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 : การพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น / สมาคมไทย-อเมริกัน.
ชื่อผู้แต่งสมาคมไทย-อเมริกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2516.
เลขเรียกHN700.55.A7 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล : บทสังเคราะห์ประสบการณ์จากผ...
ชื่อผู้แต่งศุทธิกานต์ มีจั่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ศ7ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามออลมาแนค CD-ROM 2004 = Siam Almanac 2004.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2547.
เลขเรียก959.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมและการลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมและการลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2547 : อุดรธานี)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547]
เลขเรียกJS7153.3.A3 ก481
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาพรวมการจัดทำยุทธศาสตร์ / จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ส47 2547,351.593 ค123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล : บทสังเคราะห์ประสบการณ์จากผู้นำท้องถิ่นในภาคตะวันอ...
ชื่อผู้แต่งศุทธิกานต์ มีจั่น
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ศ71,307.14 ศ73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา