Found: 402  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13 (จารึกและบันทึกเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกและพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกDS 577.2 ห159 2555,959.3 ห15 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ทวีป ทวีพาณิชย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2538].
เลขเรียกDS570.6.ท56 ห25
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : การประชุมวิชาการระดับชาติ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ อาคารเพท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (2554 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554
เลขเรียกวจ 342.09 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤ...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?]
เลขเรียกKPT3660 พ441ก 2544?,342.089 พ441ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา "การพัฒนา สบจ. ตามกรอบ PMQA ปี 2554" / สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2554?].
เลขเรียกJS 7153.4 .A1 ก17ก 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย / สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
เลขเรียก353.3 ม 313 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย [text] / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
เลขเรียกสร 353.3 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวทางการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546-2551 / สำนักนโยบายและแผน สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก353.3 น483ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา : การประชุม "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 27 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนากระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ก6556 2548,303.44 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / จัดทำโดย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJS7153.3.A2 ก64 2558,352.1409593 ก437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น : ความสำเร็จและความท้าทาย / สมพร ใช้บางยาง, วุฒิสาร ต้นไชย และส...
ชื่อผู้แต่งสมพร ใช้บางยาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกJS 7153.3 .A8 ส16 2554,352.1409593 ส166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น : ความสำเร็จ และความท้าทาย [จุลสาร] / สมพร ใช้บางยาง, วุฒิสาร ตั...
ชื่อผู้แต่งสมพร ใช้บางยาง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2554.
เลขเรียกJS ส4ก 2554,352.283 ส243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25...
ชื่อผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกJS113 ส234,352.283 ส234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา