Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซูรอ" การจัดการชุมชนที่ควรเรียนรู้ : เพื่อชุมชนสมานฉันท์ / เครือข่ายชุมชนมุสลิมในโครงการพัฒนาชุมชนเ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกHM1126 ซ74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เครือข่าย Peace Survey], 2562 [2019]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange ไฟใต้ / บรรณาธิการ, มูฮำมัดอายุบ ปาทาน, ภาสกร จำลองราช ; เรื่องในฉบับ ภาสกร จำลองราช ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2552.
เลขเรียกDS588.ต8 ช73 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange ไฟใต้ / บรรณาธิการ ; มูฮำมัดอายุบ ปาทาน, ภาสกร จำลองราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9S62 ช7 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้งศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้ / ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553
เลขเรียกDS 588 .S61 ก13 2553,303.6 ก25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / [คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, 2552.
เลขเรียกKPT2490 ก117 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม / มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.
ชื่อผู้แต่งมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียกHV8688 ม75,364.68 ม419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภายใต้แผนงานว...
ชื่อผู้แต่งชาลี ไตรจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.P35 ช283,352.3509593 ช527ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความส...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมความไว้วางใจ ความยุติธรรม และสิทธมนุษยชน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกKPT2757 จ631,351.593 จ631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้ / ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์, 2549.
เลขเรียกDS588.S6 ส23 2549,352.1409593 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้ : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค (2548 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียก303.6 ก27ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างนวัตกรรมและเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งเกษสุนีย์ บำรุงจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
เลขเรียกวจ 0452 ก816ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา