Found: 164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บรรณาธิการ ศิริรัตน์ นีละคุปต์, อุบลวรรณ เปรมศรี...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกLC1099.5.T5 ก446 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / โดย นิเลาะ แว...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2550
เลขเรียกLC54.T5 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองหวะ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหว...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา ไฉไล บุญสนอง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกHG2156.T53 จ285ก,332.32 จ 304 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของ...
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย สุวรรณมณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียก373.12012 ศ688ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / กชกร รักษาสรณ์.
ชื่อผู้แต่งกชกร รักษาสรณ์.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ก112ก 2541,320.84 ก 005 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาท ของศึกษาธิการอำเภอ เกี่ยวกับงานการศึกษา นอกโรงเรียนในภาคใต้ ของประเทศไทย / สม...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ขวัญทอง.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก371.2011 ส 179 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหว...
ชื่อผู้แต่งอุมัร สวาหลัง
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก371.207 อ 741 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 11 / บุญรอด ไก่แก้ว
ชื่อผู้แต่งบุญรอด ไก่แก้ว
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียก371.201 บ 614 ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการนิเทศเพื่อการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = A ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2553].
เลขเรียกLB1047.5 ร7ก 2553,379.153 ร 728 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียก381.2 ก439
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาต้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษา 4 โรงเรียน / วีระย...
ชื่อผู้แต่งวีระยุทธ ชาตะกาญจน์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2550
เลขเรียก379.593 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
เลขเรียกPL4157 ส75 2552,370.959 ศ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้ / โดย จิตติมา ดำรงวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งจิตติมา ดำรงวัฒนะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2324 จ63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภาคใต้ : สงข...
ชื่อผู้แต่งศิริเดช สุชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
เลขเรียก371.2 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก370.9593 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา