Found: 3,805  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บนเส้นทางสู่" นักบริหารการศึกษา / โดย นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ และธรรมรส โชติกุญชร.
ชื่อผู้แต่งนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย, [2524?].
เลขเรียก371.201 น16บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษพัฒนศึกษา ศิลปากร : หนังสือที่ระลึก 1 ทศวรรษพัฒนศึกษา ศิลปากร 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 / จัดท...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2556.
เลขเรียก378.103 ห159 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค์การมหาชนเฉพาะกิจ, 2544.
เลขเรียกLA1221 ห3 2544,370.7 ห15 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543.
เลขเรียกLA1220 ส65,379.593 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา / กระทรวงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2557
เลขเรียกJQ1746.Z3ศธ ก-ห 2557,379.593 ก1711ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD30.28 บ574 2543,355.4 .บ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนที่มุ่งมั่น สานฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2551.
เลขเรียก379.593 ก218ห2 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2551.
เลขเรียกLA1221 ก4661,371.2 ศ615ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEvant & activities 2558 / สถาบันคลังสมองของชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันคลังสมองของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2558
เลขเรียก378.593 ส181อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGasinee on business : education & management / จัดทำโดย สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, [2554?]
เลขเรียกLB2805 ก774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQC กับการศึกษา : สัมมนาทางวิชาการ ณ ห้อง 302 อาคารวิทยพัฒนา 26-28 พ.ค. 2529 / หน่วยฝึกอบรมทางวิชาก...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ QC กับการศึกษา (2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการบริหารการศึกษาและกฎหมายสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครู / สวัสดิ์ สายประสิทธิ์, มงคล สำอางค์กุ...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สายประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรสัมพันธ์ กราฟฟิคอาร์ต, [253-]
เลขเรียกK ส413ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้เพื่อครูวันนี้ : วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ... [Reserved] [videorecording] / [ดำเน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนิติการ, [2547?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา