Found: 1,946  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545-2549 นำเสนอคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศครั้งที่ 4/2544 ว...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / [แนวคิดของ พีรพล ไตรทศาวิทย์ ; จัดท...
ชื่อผู้แต่งพีรพล ไตรทศาวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2549.
เลขเรียก333 พ792ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2549
เลขเรียกHD38.2 ห36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน วิเคราะห์บทบาทการบริหารการแลกเปลี่ยน กรมที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2549.
เลขเรียก333.006 ท343ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กองแผนงาน กรมที่ดิน, 2549.
เลขเรียกHD890.55 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามคำตอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ futures / ดนัย ปัตตพงศ์.
ชื่อผู้แต่งดนัย ปัตตพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
เลขเรียกHD61 .ด36 2552,332.6452 ด15ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ. [text]
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
เลขเรียกHD38.15 ว4ห 2543,658 ว17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 พ653 2551,658.403 พ 765 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี เคาน์ซิลออฟเสตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฏีกา พ.ศ. 2417-พ.ศ. 2537...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์, 2537.
เลขเรียก342.06 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกLB2806.15 ส647,379.593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี คณะกรรมการคุรุสภา : ก้าวแรกที่มุ่งมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551
เลขเรียกLB2126.T5 ล761 2547-51,370.7 ค474ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Environmental Research Institute : 4 ทศวรรษสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียกTD170.94.T5 ส733,ส.ร. 304.206 ว3211สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42- ปี กรมวิชาการ / [กรมวิชาการ].
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, [2537-].
เลขเรียกL591.B2 ก355ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658.5 ส733
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658.5 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา