Found: 4,719  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การตลาด" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5415 ท749ก 2554,658.8 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป้องกันปัญหาราคาแพง" : วิธีป้องกันวิกฤตก่อนปัญหาเกิด คู่มือที่เจ้าของธุรกิจและนักบริหารทุกคนต้องมี...
ชื่อผู้แต่งทราเวอร์โซ, เดบรา คุนทซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกHD30.28 ท4ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกWA540.JT3 ร399 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 / มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ข285รก 2552-67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานกิจกรรมการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์โรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า เ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกRA971 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) สภาการศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก379.593 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2543-2548 / [ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]
พิมพลักษณ์สงขลา : [ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์], [2543?]
เลขเรียกLG395.S64 ม566 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย / [รวบรวม/เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย. ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ. งานนโยบายและแผน
พิมพลักษณ์หนองคาย : งานผลิตเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม : วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาระยะท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวางแผนและพัฒนา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2538
เลขเรียก378.107 ส281รว 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนางานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ปี 2541-2544 / โดย คณะกร...
พิมพลักษณ์[สระแก้ว] : คณะกรรมการ, [2541]
เลขเรียกRA541.T5 ร399ม 2541-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545-2549 นำเสนอคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศครั้งที่ 4/2544 ว...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / กองแผนงาน ฝ่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545-2549 / ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545-2549 เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมครั้งที่ 10 ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะกรรมการ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542-2551) ฉบับเสนอคณะ/หน่วยงานเพื่อแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะกรรมการ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา