Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAmbulatory medicine / บรรณาธิการ บุษยามาส ชีวสกุลยง, ศุภวรรณ บูรณพิร, ชัยยุทธ เจริญธรรม.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]
เลขเรียกWB115 .อ843 2563,616 อ955 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfectious diseases in ambulatory setting / จักกพัฒน์ วนิชานันท์ และกมลวรรณ จุติวรกุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกWC100 อ745 2562,WC195 อ745 2562,616.9 อ745 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการ, พจมาน พิศาลประภา ... [และคนอื่นๆ]
เลขเรียกWX205 ก287 2559,616 ก287 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine - the siphon of health care services 2014 / เด่นห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกRA966 ก287,WB115 ก287 2557,610.732 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine : case-based practice in modern medicine / บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก, 2561.
เลขเรียกR729.5.G4 ก287 2561,WX205 ก287 2561,616 ก287 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเด็ก / สุชาดา ศรีทิพยวรรณ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกWF145 .ก645 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไป-กลับ = Ambulatory pharmaceutical care : integration in ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกRS122.5 ก461 2556,WX179 ก6 2556,615.1 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ = Outpatient medical consultation / บรรณาธิการ, สุพจน์ พงศ์ประส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกRC46 ก65,W64 ก499 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพบริการตามความคาดหวังและคุณภาพบริการที่ได้รับตามการรับรู้ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลม...
ชื่อผู้แต่งนลิน มงคลศรี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
เลขเรียก610.733 น284ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการในแผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว /...
ชื่อผู้แต่งบุษราคัม แก้วกระจ่าง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกRA412 บ75 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา