Found: 1,212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ : กรณึศึกษาการนวดแผนไทยในจังหวัดภูเก็ต" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โคร...
ชื่อผู้แต่งประทีป เวทย์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกRA780.5 ป46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถาม ขยับกาย คลายโรค / ภาวดี วิเชียรรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549.
เลขเรียกWB460 ร5 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง127 ท่ากายบริหารแบบไทย : ท่าฤาษีดัดตน = 127 The hermit''s body twist Rusi Dotton / ผู้รวบรวม เพ็ญน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2549.
เลขเรียกRM725 .ห35 2549,WB890 ท381 2549,613.7046 พ53ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 วิธีนวดยกระชับลดวัยด้วยตนเอง / อำไพ ชัยชลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งอำไพ ชัยชลทรัพย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกWB537 อ695ว 2553,615.82 อ69ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ท่าดัดตน / พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2543.
เลขเรียกRM727.Y64 พ759ย 2543,WB460 พ759 2543,615.82 พ759ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 จุดหยุดความเครียด [จุลสาร] / พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เบญจมงคลวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2544].
เลขเรียกRA พ6จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักสูตร การแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพ / คณะผู้จัดทำ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่นๆ] ; บร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557.
เลขเรียกWB50.JT3 ห323 2557,615.88 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ท่านวดดัดกายคลายโรค / พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548.
เลขเรียกRM723.T5 พ759,615.53 พ75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ท่านวดดัดกายคลายโรค / โดย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เบญจมงคลวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550.
เลขเรียกWB537 พ6ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง47 ท่าฤษีดัดตน การยืดตัวตัดกายบำบัดโรค / วัชรา เปรมหัตถกิจ.
ชื่อผู้แต่งวัชรา เปรมหัตถกิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พิมพ์ทอง, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกRM725 ว384(5)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : หนังสือสายน้ำ, 2547.
เลขเรียก613 ห 681 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี 2492-2552 บมจ. อินทรประกันภัย : 80 ท่าบท ฤาษีดัดตน วัดโพธิ์ / [ต่วย, บรรณาธิการ ; นายขยะ รวบรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บมจ. อินทรประกันภัย, [2552?].
เลขเรียกRA 781.7 ห11 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ท่าทีฤาษีดัดตน วัดโพธิ์ / ต่วย, บรรณาธิการ ; นายขยะ รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2537.
เลขเรียกWB541 ท381 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา