Found: 183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มโนรมย์" การปรับภูมิทัศน์สำหรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Man...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ พลีรักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก910 ณ211ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“อุทัยฯ ไกด์แลนด์” สื่อปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบ...
ชื่อผู้แต่งสรายุทธ รอดสัมฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550?].
เลขเรียกQ179.94 ก46,สร 600 ว73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPolitical regimes in the Arab world : Society and the exercise of power / edited by Ferran Izquier...
พิมพลักษณ์London : Routledge, 2013.
เลขเรียกJQ1850.A58 P66,320.9174927 P769
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ = Information security governance / ตลาดหลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียกQA76.9.A25 ก64 2557,005.8 ก271
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการขจัดคราบน้ำมันในทะเล [videorecording] ; ความปลอดภัยในการทำงาน ; ศิลปการหล่อพระ ; เส้นทางย้อนรอยเส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคนิคเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [electroni...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรี แก้วกระมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี / โดย รุ่งศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งศักดิ์ พงษ์ไสว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกQ387.5 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 255...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกHN700.559 ก452 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบกันของเว็บท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิค เว็บเซอร์วิสคอมโพซิชัน = Guide travel in Thailand using w...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา อภิวัฒน์สินสุข.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกQA76.27 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบกันของเว็บเซอร์วิสโดยใช้คุณภาพของการบริการ / โดย วลิสา ศิริมั่น.
ชื่อผู้แต่งวลิสา ศิริมั่น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกTK5105.88813 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จั...
ชื่อผู้แต่งยุทธการ อัศวินะกุล.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก910.2 ย352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยากรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังห...
ชื่อผู้แต่งปรีชา บุญขาว.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก551.7 ป467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแนะนำอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [electronic resourc...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ อินสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา