Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวฯ, 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต5 ก65,914.593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกDS588.N74 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารยธรรมลุ่มน้ำบนฐานวิถีชีวิตที่ราบสูงโคราชเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่อง...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐินี ทองดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 915.93 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ชุมชนบ้านกว้างท่าเยี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี จิตต์โกศล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 [text] / ศร...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ ผิวแดง
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว วจ 338.4791 ศ169ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ไพฑูรย์ นิยมนา ... [และค...
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ก643 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความยั่งยืนของโฮมสเตย์ในอีสานใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ชลิดา รินทร์พรหม, เปรมฤดี ขลัง...
ชื่อผู้แต่งชลิดา รินทร์พรหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ช46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการรังสรรค์วัฒนธรรมลุ่มน้ำของที่ราบสูงโคราช สู่การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธร...
ชื่อผู้แต่งอภิรดี เนติรังษีวัชรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกส.ร. 915.93 อ163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของกลุ่มที่พักโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเขตอีสานใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ศศิธ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร นิธิปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ศ56 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนที่พักแบบสัม...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกG156.5.Y6 ณ318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในเขตอีสานใต้ = Network development for ho...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ นิยมนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกG156.5.H6 พ975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ชุมชนบ้านกว้างท่าเยี่ยม ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี จิตต์โกศล.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561.
เลขเรียกG156.5.H47 ย442ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยแบับสมบูรณ์ : การศึกษาความยั่งยืนของโฮมสเตย์ในอีสานใต้ = Study on sustainability of home...
ชื่อผู้แต่งชลิดา รินทร์พรหม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกG156.5.H6 ช251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาเชิงอภิปรายเรื่อง โฮมสเตย์หมอลำบ้านปลาค้าว แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนบน= Ban Plakaow...
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา