Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียก388.4791 ก454 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกG156.5.E26 ก64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงการ : การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเ...
ชื่อผู้แต่งชนัญ วงษ์วิภาค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกG156.5 ช145,915.93611 ช1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ำภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / โดย ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ชื่อผู้แต่งชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB2324 ช44 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี 2545 เรื่องพิพิธภัณฑ์ไทยกับการส่งเสริมการท่องเที่...
ชื่อผู้แต่งชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ชมรมเพื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม, 2545].
เลขเรียกAM79.ท9 ช44 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิดทองหลังพระ : "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ / [คณะผู้จัดทำ นิตยสารดิฉัน ร่วม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554.
เลขเรียก307.14 ป614
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง "การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพ...
ชื่อผู้แต่งอนุชา ทีรคานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียก388.4791 อ096ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกวจ G155.T5 ร451ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา