Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLocal alive : ลัดเลาะตลาดท้องถิ่น กินอย่างรู้ราก [จุลสาร] / อรุณวตรี รัตนธารี และ น้ำปาย ไชยฤทธิ์ ;...
ชื่อผู้แต่งอรุณวตรี รัตนธารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2561].
เลขเรียกTX อ4ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ : นำเที่ยวเชิงธรรมชาิติ / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กุ๊ดพริ้น พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียก658 ก153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยผ่านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย = Tourist experienc...
ชื่อผู้แต่งภัทรพร พันธุรี
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกTX641 ภ367ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในก...
ชื่อผู้แต่งพรรณี สวนเพลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโล...
ชื่อผู้แต่งพรรณี สวนเพลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคอาเซียน : รายงานการวิจัยเรื่อง / ...
ชื่อผู้แต่งจิรานุช โสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งปฏิพัทธ์ สุทธิศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งที่ลุ่มฝาง : รายงานการวิจัยฉ...
ชื่อผู้แต่งจุฑาพรรณ จีนะวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก338.4791 จ625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งวันทนา เนาว์วัน
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2558
เลขเรียกวจ 915.93 ว 431 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใ...
ชื่อผู้แต่งกานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียกวจ.338.4791 ก125ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารทางพื้นที่เยาวราชผ่านแอปพลิเคชั่น = Street Food Promotion In Yaowa...
ชื่อผู้แต่งชลธิดา อำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561.
เลขเรียก338.4791 ช17ก (2) 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร = Gastronomy...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุช อำมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561.
เลขเรียก338.4791 ช16ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา