Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว ศรีสง่า มหานคร ในโครงการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.5) / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกG156.5.E26 ห2 2553,338.4791 ส746ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจจัดบริการการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ :...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2553?].
เลขเรียก338.4791 ก267 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนของที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) เข...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ณ62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน...
ชื่อผู้แต่งวรวินทุ์ สุวัณ ณ เขมรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG156.5.E26 ว45 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ ; พชรวรรณ สุขหมื่น ประจำกองบร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พีเอส.พริ้นท์, 2550.
เลขเรียกG155.8.A78 ก64 2550,338.4791593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : อันดามันจุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืน / เทิดชาย ช่วยบำรุง.
ชื่อผู้แต่งเทิดชาย ช่วยบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต9 ท78 2551,338.4791593 ท711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตร สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน / เทิดชาย ช...
ชื่อผู้แต่งเทิดชาย ช่วยบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียก338.4791 ท 846 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก / ประมาณ เทพสงเคราะห์, หัวห...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกG156.5.E26 ป46 2554,338.4791 ป 354 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบี่ : ราย...
ชื่อผู้แต่งแสนศักดิ์ ศิริพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประสานงานการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547
เลขเรียกG156.5.E26 ส83 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตอีสานใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงก...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ กุลฑานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกSB484.T5 น64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยง : รายงานผลกา...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ รักษาพล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก338.4791 อ686ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฏร์ธานี (บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544.
เลขเรียกG156.5 .E26 ก61 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา