Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวฯ, 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต5 ก65,914.593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว = 100 Stunning I-SAN villages / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2553?]
เลขเรียก915.93 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนของที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) เข...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ณ62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเขื่อน : รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในภาคอีสานของกระทรวงพลังงานแ...
ชื่อผู้แต่งอรไท สินธุศิริ
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 915.933 อ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเ...
ชื่อผู้แต่งสืบชาติ อันทะไชย
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2554
เลขเรียกผว วจ 338.4791 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี เจริญวานิช
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียก915.93 พ899ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมแบบยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร : รายงานการวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ บัวระภา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียกวจ 915.933 ท65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตอีสานใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงก...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ กุลฑานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกSB484.T5 น64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางเลือก : เส้นทางตามรอยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบนเทือกเขาภูพาน / วิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งชาญยุทธ หาญคำภา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 915.933 ช62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงว...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา หลาวทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก338.4791 อ499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้างในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้เพื่อการเชื่อมโยงสู่การท่อ...
ชื่อผู้แต่งสันติ ปานน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกG155.T5 ส63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตทุ่ง...
ชื่อผู้แต่งอำคา แสงงาม
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 915.933 อ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอโครงการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี 2548 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมช...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขตพื้นที่ 5, [2548]
เลขเรียกG156.5.E26 ข291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเล่าเรื่องเมืองน่ารัก / จัดทำโดยสุรพล เศวตเศรนี ; เรื่อง ร้อยตะวันพันดาว, นายนกเขา ; ภาพประกอบและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554?]
เลขเรียกDS566.2 ค34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา