Found: 569  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก = 10 ING Top Travel Activities Around the world / โดย นิตยสารเที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารเที่ยวรอบโลก, [2555]
เลขเรียกG420.A1 ส727 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ชุมชนน่าเที่ยว ภายใต้โครงการพัมนาชุมชนท่องเที่ยวด้าน Hospitality management/ สำนักงานพัฒนาการท่อง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว, 2551.
เลขเรียก338.4791 ส235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 โครงการหลวงที่ต้อง"ตกหลุม" รัก / ธนันพัชร์ นิพิฐสกุลชัย, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งธนันพัชร์ นิพิฐสกุลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น (จัดจำหน่าย), 2559
เลขเรียกG155.T5 ส728 2559,915.93 ธ213ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องcommunicative english.for tourism ขนิษฐา อุทวนิช [Text]
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา อุทวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
เลขเรียก428.34 ข227c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Economic valuation of environmental factors for marine tourism : a case study of the tourism se...
ชื่อผู้แต่งHigashi, Mamiko, 1973-
พิมพลักษณ์2000.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกความต้องการและความพร้อมต่อความต้องการ = Need of and readiness to respond to the needs / ประเทือง หง...
ชื่อผู้แต่งประเทือง หงสรานากร.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2551.
เลขเรียกว 338.4791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2557.
เลขเรียกG 155 .T5 อ22ก 2557,338.4791 ก287 2557 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร / กันฑิมา...
ชื่อผู้แต่งกันฑิมาลย์ ริมพืชพันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก กับ...
ชื่อผู้แต่งสุชารัตน์ แสงอรุณ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกG149 ส761ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านบอน ตำบลบอน อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งปรมินทร์ ดอนเหลือม.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา / ณัฐพล ปรีชาติวงศ์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ปรีชาติวงศ์, 2501-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน / กรวรรณ สังขก...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกG155.T35 ก181ก 2551,วจ 915.93 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบริการประเภทสปาและนวดแผนไทย กรณีศึกษา:กายใจ ศูนย์สปาและแผนไทย อำเภอเมือง จ...
ชื่อผู้แต่งทรงเกียรติ บุญแม้น.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา