Found: 238  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ / สุพรรณี แสนยาสิริ เขียนและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี แสนยาสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ PSP, 2541.
เลขเรียกDS589.ก3 ส75 2541,915.9304 ส36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ : ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon / บรรณาธิการ ธีรภาพ โลหิตกุล เกรียงไกร ไวยกิจ จิระนันท์...
พิมพลักษณ์กระบี่ : สำนักงานจังหวัดกระบี่, 2553.
เลขเรียกDS589.ก34 ก45 2553,915.9381 ก46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจจัดบริการการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ :...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2553?].
เลขเรียก338.4791 ก267 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการการพัฒนาคลัสเตอร์ของกลุ่มธุรกิจขนมไทยท้องถิ่นและการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับเส้นทางใหม่ข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2556
เลขเรียกวจ 915.93 ก494 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี / โดย รุ่งศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งศักดิ์ พงษ์ไสว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกQ387.5 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : อันดามันจุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืน / เทิดชาย ช่วยบำรุง.
ชื่อผู้แต่งเทิดชาย ช่วยบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต9 ท78 2551,338.4791593 ท711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตร สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน / เทิดชาย ช...
ชื่อผู้แต่งเทิดชาย ช่วยบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียก338.4791 ท 846 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / จิรา...
ชื่อผู้แต่งจิราพร นามพรหม
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก910.285 จ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ในพื้น...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ เรืองรอง
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 910 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉ...
ชื่อผู้แต่งอารยา เกียรติก้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ 915.92 อ644ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี [text] : รายงา...
ชื่อผู้แต่งอารยา เกียรติก้อง
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ 915.93 อ653ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงอัลกอริทึมเนมแมทซิ่ง นาอีฟเบย์และออนโทโลจีเชิงเวลา สำหรับระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเท...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ พนาวงศ์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกQA76.9.D3 น275ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก / ประมาณ เทพสงเคราะห์, หัวห...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกG156.5.E26 ป46 2554,338.4791 ป 354 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา