Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDome Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2548-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMorning journey zine vol.3 / พลอย จริยะเวช
ชื่อผู้แต่งพลอย จริยะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทาเลนต์ วัน, 2559
เลขเรียกG180 พ-ม 2559,910 พ179มจ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTourism talk : special issues / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกG155.T5 ท355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTourism talk : special issues / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียก338.4791 ก226 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTourism talk : special issues / โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2555].
เลขเรียกG155.T5 ท355 2555,338.4791 ท355 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTourism talk : Special issues / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2556]
เลขเรียกG155.T5 ท355 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ และประสิทธิผลการทำการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จัง...
ชื่อผู้แต่งณัฐิตา กัลศรี.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก338.4791 ณ379ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ = INTEGRATED TOURISM MARKETING STRATE...
ชื่อผู้แต่งวิตติกา ทางชั้น
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกG155.U2 ว477ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร / กันฑิมา...
ชื่อผู้แต่งกันฑิมาลย์ ริมพืชพันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช = Marke...
ชื่อผู้แต่งศิริมา พิมแสนนิล.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก338.4791593 ศ471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทเดินป่าศึกษาธรรมชาติในจังหวัดพังงา / จรรยา บัวเพ็ง.
ชื่อผู้แต่งจรรยา บัวเพ็ง.
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก กับ...
ชื่อผู้แต่งสุชารัตน์ แสงอรุณ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกG149 ส761ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ปรึกษาด้านสุขภาพต่อชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานคร / วราพันธ์ มุ่ง...
ชื่อผู้แต่งวราพันธ์ มุ่งวิชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกวจ 0565 ว318ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 = Marketing strategies in tourism industry / สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก910 ก287 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15 = Marketing strategies in tourism industry / สาขา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก910 กต328ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา