Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 2535" แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ.
ชื่อผู้แต่งสุกิจ รักษาศรี.
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กทม.35.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2535.
เลขเรียกJS7409.B2 .ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายปฏิรูปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Ministry of Tourism Authority and Athletics / ฝ่ายวิชากา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกK ก117ปท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2542.
เลขเรียก344.099 ส141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว : 2563401 [CD-ROM] / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว / โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHC68 ก117 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย = Thai law : เล่ม14 ธุรกิจและพาณิชย์ / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการโดย ธนาวัฒน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553
เลขเรียกKPT68 ก117 ล.14-36 2553-2554,340.09593 ส691ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายการท่องเที่ยวไทย = Thai tourism Law / ฉันทัช วรรณถนอม [text]
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560.
เลขเรียกKPT3425 ฉ261 2560,342.041 ฉ261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นสารคดี / ธีรภาพ โลหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหรรณพ, 2539.
เลขเรียกPN1992.7 ธ64,070.1 ธ639ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา