Found: 433  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized Corruption) ของ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/ ความจริง คลองด่านที่ไม่ใช่วัฒนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] , 2559
เลขเรียก364.1323 ค181 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ ''53 : ปีแห่งการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ ASTV - ผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ ASTV - ผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกJQ1745 ส728 2553,320.9593 ก351ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ / กองบรรณาธิการผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550-
เลขเรียกJQ1745 ส645,320.9593 สว728 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ' 53 / กองบรรณาธิการ ASTV - ผู้จัดการ, เรียบเรียง ; สุวิชชา เพียราษฎร์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553.
เลขเรียกJQ1745 ส728 2553,303.484 ส728 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 คดีประวัติศาสตร์ / วิเชียร วิริยะประสิทธิ์ รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548.
เลขเรียกKPT3800 ว68,K ว561ส 2548,347.05 ส645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShin [กับเรื่อง] คาหนังคาเขา / ม้านอกและเด็กนอกกรอบ.
ชื่อผู้แต่งม้านอกและเด็กนอกกรอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHG4521 .ม64 2549,332.6322 ม445ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSIAMESE-SM / กุ่ม จุฬามณี.
ชื่อผู้แต่งกุ่ม จุฬามณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานร่วมหอ, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ส545,320.9593 ก719ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้อง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกKPT4516.ก28 ก117 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติกรรม, 2560
เลขเรียกKPT 4516 ส46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT2754 ส832 2560,342.088 ส463ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา