Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2535
เลขเรียก354.593 ก164ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง128 ปี กรมแผนที่ทหาร 3 กันยายน 2556 / กองบัญชาการกองทัพไทย กรมแผนที่ทหาร ; คณะทำงาน กิตติ ตาดเงิน.....
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2556
เลขเรียกGA1192.1.T5 ก44 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAtlas of Thailand [map] : การสำรวจและการทำแผนที่ / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital mapping of surficial deposits in Khu Bua Area, Changwat Ratchaburi / Nicharee Asokanan = กา...
ชื่อผู้แต่งNicharee asokanan.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital mapping of surficial deposits in Si Mahosot Area, Changwat Prachinburi / Nipista Pongpanit ...
ชื่อผู้แต่งNipista pongpanit.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital mapping of surficial deposits in U-Thong area, Changwat Suphanburi / Irapot Saengrayab = กา...
ชื่อผู้แต่งIrapot saengrayab.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPointAsia.com guidebook : แผนที่ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมเพื่อคนไทย / เขียนโดย วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ แล...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีช์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2549.
เลขเรียกG70.2 ว65,005.36 ว743พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่ GIS เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มจังหวัดอุตรดิ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เดียวสุรินทร์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกGA150 ก279ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2536 / ผู้จ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่วน เกตุศิริ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น, 2538.
เลขเรียกHE5613.6.T5 บ585
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท / จันทนา ใจจิตร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร, 2553.
เลขเรียกSB370.P86 ก446,634.310223 จ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำและประยุกต์ใช้สมุดแผนที่เพื่อการวางแผนพัฒนากรณีศึกษาตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรพงษ์ เฉยไสย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานแผนที่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ = The operation of maps in state university libraries...
ชื่อผู้แต่งศิริน โรจนสโรช.
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี / อรอนงค์ พินิจวัฒนานนท์ = Flood susceptibility ma...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ พินิจวัฒนานนท์ 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศในประเทศไทย.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2497.
เลขเรียกGA151 .ก46
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา