Found: 163  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง128 ปี กรมแผนที่ทหาร 3 กันยายน 2556 / กองบัญชาการกองทัพไทย กรมแผนที่ทหาร ; คณะทำงาน กิตติ ตาดเงิน.....
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2556
เลขเรียกGA1192.1.T5 ก44 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง128 ปี กรมแผนที่ทหาร 3 กันยายน 2556 / กรมแผนที่ทหาร ;คณะทำงาน, กิตติ ตาดเงิน ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2556].
เลขเรียก355.47 ห159 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAtlas of Thailand [map] : การสำรวจและการทำแผนที่ / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นแผนที่โลก = The road to there / Val Ross, เขียน; นฤมล ตัญญพงศ์ปรัชญ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งรอสส์, แวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกGA105.6 ร195 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 = Survey engineering computation 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ยรรยง ทรัพย...
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : รุ่งแสงทองพริ้นติ้ง, 2557.
เลขเรียกTA545 ย143ก,526.9 ย44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่ GIS เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มจังหวัดอุตรดิ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เดียวสุรินทร์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกGA150 ก279ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2536 / ผู้จ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่วน เกตุศิริ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น, 2538.
เลขเรียกHE5613.6.T5 บ585
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท / จันทนา ใจจิตร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร, 2553.
เลขเรียกSB370.P86 ก446,634.310223 จ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้ง หมู่บ้านชาวเขาในประเทศ โดยใช้ remote sensing : รายงานผลการดำเนินงาน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528-
เลขเรียก526.982
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบโครงข่ายสามเหลี่ยมด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย / ธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์ = An investigation on ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ = Cartography GE 245 / ชูศักดิ์ คงคานนท์
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ คงคานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกGA105.3 ช686ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ = Gartography : GE 245 / ชูศักดิ์ คงคานนท์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ คงคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียก526 ช686ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ความเสี่ยงต่ออุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี / อรอนงค์ พินิจวัฒนานนท์ = Flood susceptibility ma...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ พินิจวัฒนานนท์, 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศในประเทศไทย.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2497.
เลขเรียกGA151 .ก46
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ชั้นดินกรุงเทพมหานครโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / คมศิลป์ วังยาว = Bangkok subsoil map...
ชื่อผู้แต่งคมศิลป์ วังยาว
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา