Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย / อิวะตะ มัตสึโอะ ; แปลโดย ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2555
เลขเรียกHM141 ม343ห 2555,658.409 ม114ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย เปลี่ยน "คนธรรมดา" ให้เป็น "สุดยอดหัวหน้า" / Matsuo Iwa...
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกHD57.7 ม341,658.4092 ม341ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGame เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / [text] วิทยา ตันติเสวี เสรี โลกัตถจริยา
ชื่อผู้แต่งวิทยา ตันติเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553
เลขเรียก658.456 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกับคนที่คุณทนไม่ได้ = Dealing with people you can't stand : ทำอย่างไรจึงจะดึงเอาสิ่งที่ดีท...
ชื่อผู้แต่งบริงค์แมน, ริค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, [2545].
เลขเรียกHM1106 บ215 2545,158.7 บ215ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549.
เลขเรียกHD66 ว321,658.4022 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน = Team Development / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 253?
เลขเรียกHD66 ส722,658.3 ส34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบเกมมิฟิเคชันแบบทีมเสมือนจริงบนเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการทำงานร่วมกันเป็น...
ชื่อผู้แต่งปริพัส ศรีสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจสู่...พนักงานชั้นเลิศ / โดย บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกHF5549.12 ก699,158 อ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวพ้นจากความยากไร้ : แนวทางการทำงานและประสบการณ์เชิงประจักษ์ / นฤมล นิราทร ผู้แปลเรียบเรียงและบร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การนานานชาติ เอ.ที.ดี.โลกที่สี่, 2558.
เลขเรียกHC79.P6 ก535 2558,362.5 น916ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย, 2546.
เลขเรียกHD66 ก82,658.3 ก768ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณคือโค้ช : เรื่องคนเรื่องใหญ่ / วิสา ฑีฆายุ
ชื่อผู้แต่งวิสา ฑีฆายุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2556
เลขเรียกHD 58.7 ว776ค 2556,158.7 ว776ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ = Leadership becoming a resonant leader / Annie Mckee, Richard E. Boyatzis a...
ชื่อผู้แต่งแมคคี, แอนนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555.
เลขเรียกHD57.7 ม861,658.4092 ม82ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์ทำงาน / บวร ปภัสราทร.
ชื่อผู้แต่งบวร ปภัสราทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกBF481 .บ54 2551,158.7 บ235ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา