Found: 128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ...
ชื่อผู้แต่งธีรพล บาริศรี.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก373.1201 ธ376ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานบัญชี [electronic resource] = Effect...
ชื่อผู้แต่งธัชกร โบว์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง = A development of the muslim techers...
ชื่อผู้แต่งคุณาวุฒิ เดชเสถียร
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจภายในเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานของหัวหน้าช่างในศูนย์บริการรถยนต์ ...
ชื่อผู้แต่งเรวดี ทรงเที่ยง, 2514-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์การลดความเครียดของเจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ สำนักงานประจำศาลจังหวัดเพชรบุร...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ พูประเสริฐ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547
เลขเรียก158.72 พ523ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสงขลา / บุญช่วย เจร...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย เจริญธรรม
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกUB275.T5 บ423ก,356 บ 505 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ลักษณะทางจิตบางประการ กับพฤติกรรม...
ชื่อผู้แต่งนุชนารถ ธาตุทอง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก158.7 น 826 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการทำงานในอาชีพพนักงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำก...
ชื่อผู้แต่งอมรสิริ สมพรสุขสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ...
ชื่อผู้แต่งญาณินทุ์ ชีวาสุขถาวร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา