Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก [videorecording] : ปัญหาลูกน้องกับเจ้านาย / สุจินต์ จันทร์นวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, 2550.
เลขเรียกBF481 ร54 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข / จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอทโฟร์พริ้นท์, 2557.
เลขเรียกHD 5660 .T5 ห15 2557,158.1 ห1531 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy workplace by HEHA / ผู้เขียน : วศิน มหัตนิรันดร์กุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข สบม., 2555, [2012]
เลขเรียกHD6955 H252 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมอบอำนาจและความพีงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัทอัลลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จำกัด = Empow...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ สุรัตนชัยการ, 2500-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของลูกจ้างในการให้การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน กรณีศึกษา : โรงงานขอนแก...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา ฤทธิ์งาม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในระบบ ISO 9001: 2015 ของพนักงานบริษัท เนชั่นแนล ออยล์เวล วาร์โ...
ชื่อผู้แต่งศุลีพร รองสวัสดิ์, 2532- ผู้แต่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานการมีส่วนร่วมในองค์การที่พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน...
ชื่อผู้แต่งพิชญา สมเจตนะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณกับความพึงพอใจต่องานของผู้บริหารระดับกลางในรัฐวิสาหกิจ...
ชื่อผู้แต่งจงดี มากทอง, 2521-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย การสนับสนุนจากองค์การกับประสิทธผลของทีม...
ชื่อผู้แต่งเจริญขวัญ เส็นสด
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การ กับผลผลิตของงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โ...
ชื่อผู้แต่งจินดา รัตนะจำเริญ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล จันพุ่ม 2497-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของ...
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา สร้อยอินทร์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมแห่งความสุข / บรรณาธิการ, นพพร ทิแก้วศรี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556, [2013]
เลขเรียกBF575.H27 น176น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพและความฉลาดทางสังคม ที่พยากรณ์การมีส่วนร่วมในการทำงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย [e...
ชื่อผู้แต่งนิพิษฐา แก้ววิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทางด้านแรงจูงใจและบรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม ในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบ...
ชื่อผู้แต่งศิวะพร วัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา