Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผ้าจกคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / วลัย...
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ อริยสัจจเวคิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกTT848 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงดำ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Weaving encultural...
ชื่อผู้แต่งชลังค์ ลอยสูงวงศ์
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่...แบบกล้วย กล้วย / ประภากร สุคนธมณี.
ชื่อผู้แต่งประภากร สุคนธมณี.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551].
เลขเรียกTT848 ป45,ส 677 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำคอมพิวเตอร์ไปควบคุมและตรวจสอบเครื่องถักผ้า กรณีศึกษา : โรงเรียนตัวอย่าง / โดย วรณัฐ โฉมสินทร์
ชื่อผู้แต่งวรณัฐ โฉมสินทร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกTA190 ว43 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผ้ามาตรฐานสีธรรมชาติเพื่อการทดสอบความคงทนต่อแสงสำหรับผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ / โดย พลอ...
ชื่อผู้แต่งพลอย เหลืองไพโรจน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกTT854.3 พ45,ว 746.14041 พ451ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณล...
ชื่อผู้แต่งจริยาภรณ์ รุจิโมระ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 069.09593 จ167ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เลขเรียกAM79.ท9 ก643
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอคูบัวตามแนวแศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ครุธงาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1047.5 อ62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม / ธิดา ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกTT113.ท9 ธ63,746.41 ธ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย = Weaving in contemporary mudmee / ประภากร สุคนธมณี
ชื่อผู้แต่งประภากร สุคนธมณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
เลขเรียกวจ NK8878.7 ป341,746.14 ป171ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทองภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงดำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / สร้อยน้ำค้าง มงคล.
ชื่อผู้แต่งสร้อยน้ำค้าง มงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
เลขเรียกวน 391.09593 ส345ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบลายผ้าทวารวดี = Un limited thinking dvaravati pattern design / คณะกรรมการดำเนินงาน : ปิยะวร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561.
เลขเรียก746.92 ก279 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทอผ้าชนิดเรเปียร์ 888 ด้วยวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / โดย สุทธิชัย ประ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกTS1493 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลกลุ่มชุมชนใน 7 จังหวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ / ภาควิชาเคม...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2560?]
เลขเรียกHD9866.T5 ฐ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย / คณะผู้จัดทำ วิโรจน์ ใจอารีรอบ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกTS1643 น471,อ 338.47677 น64น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา