Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบเชิงจิตวิทยา = Psychological testing / ของ Anne Anastasi ; โดย ประชุมสุข อาชวอำรุง ... [...
ชื่อผู้แต่งอนาสตาซี, แอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
เลขเรียกBF431 .อ34,151.22 อ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมครูประจำกลุ่ม : โครงการทดลองการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3 ทางวิทยุและไปรษณีย์รุ่นที...
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์ลำปาง : ศูนย์ฯ, 2520.
เลขเรียกLC5257.ท9 ศ76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน text
ชื่อผู้แต่งวิชัย โชควิวัฒน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกR724 ว-จ 2560,W20.55.H9 ว6จ 2560,174.28 ว539จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น = Introduction to Experimental / สุวิไล เรียงวัฒนสุข .
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เรียงวัฒนสุข .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2538.
เลขเรียก150.724 ส882จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา / ณหทัย วงศ์ปการันย์, ทินกร วงศ์ปการันย์
ชื่อผู้แต่งณหทัย วงศ์ปการันย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกRC 554 ณ259บ 2555,WM190 ณ5บ 2555,616.858 ณ259บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องจริงกับสิ่งรอบตัว [ชุดที่ 21] [videorecording] / [เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับเมก้า เคลฟเวอร์ (Mega...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา