Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง82 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียกJQ 1746 .Z1 ป74 2553,352.6 ป 944 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT3098 ว574ก 2561,W32.5.JT3 ว574ก 2561,344.041 ว574ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
ชื่อผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกRA1051 ส85,W32 ส968ก 2544,344.041 ส77ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรพลิกศพ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550 =...
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียกKPT3119 ธ56 2551,W825 ธ699 2551,614.1026 ธ 916 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรพลิกศพและการวิสามัญฆาตกรรม : พระราชบญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบั...
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2556
เลขเรียกKPT4610 ธ6ก 2556,W825 ธ699ก 2556,345.05 ธ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิเสธการรับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต : รายงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
เลขเรียก344.04197 ก463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดลเรื่องสิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย วันที่ 8-9 พฤ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดลเรื่อง สิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย (ครั้งที่ 4 : 2538 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกWA540.JT3 ก27ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกเว้นความรับผิดในการทำให้ผู้ป่วยตายด้วยความสงสาร / ประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ = Exemption of liability...
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ 2500-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ = Euthanasia / จัดโดย กองทุนศาตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับแพทยสภา, 2541.
เลขเรียกR726 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก344.04197 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แพ่งพระราชบัญญัติสุขภาพ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2558.
เลขเรียกKPT 4508 ค216 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558
เลขเรียก344.04197 ค369 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก344.04197 ค369 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ / บุญโชค เจียมวิริยะ.
ชื่อผู้แต่งบุญโชค เจียมวิริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกJF1525.C59 บ438 2539,349.593 บ438ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา