Found: 1,371  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกCC65 .ศ65 2545,930.1 ด496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน" สุดท้ายของชีวิต : มุมมองเชิงสังคมวิทยาต่อการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย / ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ชื่อผู้แต่งภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560.
เลขเรียก304.64 ภ478บ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน" สุดท้ายของชีวิต : มุมมองเชิงสังคมวิทยาต่อการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย (ฉบับปรับปรุง) / ภาวิกา...
ชื่อผู้แต่งภาวิกา ศรีรัตนบัลล์, ผู้แต่ง
เลขเรียก304.64 ภ478บ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อสงสัยไขปัญหาโรคหัวใจ / Edward K. Chung ; บุญจง แซ่จึง, แปล
ชื่อผู้แต่งChung, Edward K.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกRC 681 ช599ห 2554,WG200 C559ข 2554,616.12 ช72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง106 ศพความตายมีชีวิต / ภูมิบุตรา เขียน.
ชื่อผู้แต่งภูมิบุตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนแผ่นดิน, 2547.
เลขเรียกDS588.ต8 ภ74,305.6970593 ภ74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 สุดยอดประเด็นลับโลกไอยคุปต์ / โดย สืบ สิบสาม.
ชื่อผู้แต่งสืบ สิบสาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน, 2554.
เลขเรียกDT87.5 ส73,932 ส736ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532 / กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรคติดต่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร.พ. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2533.
เลขเรียกW2 ส639ค 2533,354.593 สธ04ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ความคิดที่พึงพินิจก่อนตาย / พระไทร ไทรสังขชวาลลิน ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพระไทร ไทรสังขชวาลลิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกBQ 4190 พ333ย 2552,128 พ17ย 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ผู้ระลึกชาติ / นที ลานโพธิ์ และคณะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2544.
เลขเรียกBL515 ย318 2544,200.0879 น143ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง82 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียกJQ 1746 .Z1 ป74 2553,352.6 ป 944 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 วิธีพูดเรื่องความตายกับแมว / เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ชื่อผู้แต่งเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสร้างความตระหนักวิถีสู่การตายอย่างสงบ (ความตาย พูดได้), 2558, [2015]
เลขเรียกBQ5630.D4 อ878ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 วิธีพูดเรื่องความตายกับแมว / เอกภพ สิทธิวรรณธนะ.
ชื่อผู้แต่งเอกภพ สิทธิวรรณธนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสร้างความตระหนักวิถีสู่การตายอย่างสงบ (ความตาย พูดได้), 2559.
เลขเรียกBQ5630.D4 อ72ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt deco sculpture / Alastair Duncan.
ชื่อผู้แต่งDuncan, Alastair 1942-
พิมพลักษณ์New York : Thames and Hudson, 2016.
เลขเรียกNB198.5.A7 D86 2016,089.95911 ว17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAssessment and comparison of SAPS II and MPM24 II scoring systems in predicting hospital mortality i...
ชื่อผู้แต่งNongnuj sutheechet.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCardiac markers : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Cardiac markers laborato...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2548.
เลขเรียกRC683 ค334,WG210 ค334 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา