Found: 80  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กิน" น้ำชะลอวัย = The water secret : The water secret : the cellular breakthrough to look and fee...
ชื่อผู้แต่งมูราด, ฮาวเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRM252 .ม74 2555,WB442 ม679ก 2555,615.853 ม679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธี สวย สุขภาพดี ชีวีอ่อนเยาว์ = 1001 Ways to stay young naturally / ซูซานนาห์ มาริออท ; ภัท...
ชื่อผู้แต่งมาริออท, ซูซานนาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกRA 776 ม476ห,613.7 ม476ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง143 เคล็ดอ่อนเยาว์ ชะลอวัย / ศิตาภรณ์ ศิโรช.
ชื่อผู้แต่งศิตาภรณ์ ศิโรช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกRA776.75 .ศ63 2549,646.72 ศ564ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37C สุขภาพดี ชะลอวัย ไกลความอ้วน / โดย Masashi Saito ; แปลโดย ศักดา ดาดวง.
ชื่อผู้แต่งไซโต, มาซาชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553.
เลขเรียกRA776.75 ช294 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 วิธี ลืมตัวไม่กลัวแก่ / นลินทร
ชื่อผู้แต่งนลินทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2553.
เลขเรียกRA776.75 น284,WB327 น284ส 2553,158 น284ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging : ต้านความแก่ด้วยวิธีธรรมชาติ / กฤษดา ศิรามพุช.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ศิรามพุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกRA776.75 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging : รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งหมอหล่อคอเล่า [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
เลขเรียกWT104 ห183อ 2562,613 ส533อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging II กินอยู่ให้ดีหนีแก่ได้ / กฤษดา ศิรามพุช.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ศิรามพุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกRA776.75 ก2981 2554,QU145 ก4อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-Aging ต้านความแก่ด้วยวิธีธรรมชาติ / กฤษดา ศิรามพุช
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ศิรามพุช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551
เลขเรียกRA776.75 ก284อ,WT115 ก284อ 2551,613.2 ก918อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-Aging ปฏิบัติการชะลอวัย คืนความสาวใสให้คุณ / อลิชา เลิศพิตร์
ชื่อผู้แต่งอลิชา เลิศพิตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกRA776.75 อ171 2552,646.72 อ425อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-Aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ (หมอหล่อคอเล่า)
ชื่อผู้แต่งเสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ (หมอหล่อคอเล่า )
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2559
เลขเรียกRA776.75 ส-อ 2559,WT104 ห183อ 2559,613 ส892อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ (หมอตั้ม)
ชื่อผู้แต่งเสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก613 อ947ร 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-aging สูตรลับชะลอวัย / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร.
ชื่อผู้แต่งธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกRA776.75 .ธ63 2551,WT115 ธ581อ 2551,613 ธ581อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEvaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and f...
ชื่อผู้แต่งChalermsri Chayutsatid.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา