Found: 116  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป....
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, [2558]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ท72 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกKPT4516 ก25,348.593 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT2754 ส832 2560,342.088 ส463ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชากหน้ากาก อนันต์ เสนาขันธ์ เปิดโปงขบวนการหลอกต้มประชาชน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] ขบวนการรักชาติ, [2518?] [1975?]
เลขเรียกCT1548.อ34 ก462 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ : บันทึกจากหัวใจของจำเลยคดีกล้ายาง / ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ชื่อผู้แต่งฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิซทูล ดีไซน์, 2553.
เลขเรียกJQ1745 ฉ24,345.07 ฉ24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังฉิน : สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์ / เล่า ชวน หัว.
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549.
เลขเรียกDS 734 ล831ก 2549,951 ล727ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย : รายงานผลการวิจัย / ผาสุก พงษ์ไพจิตร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ป. สำนักนายกรัฐมนตรี, 2541.
เลขเรียก364.1 ผ381ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม text
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ JQ1745.A55C6 ก952,364.1323 ก952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง / คณะผู้จัดทำ เสริมศักดิ์ เทพาคำ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทำเนียบรัฐบาล, 2520.
เลขเรียกJF1081 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง / ธานินทร์ กรัยวิเชียร และคณะ.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี, 2520.
เลขเรียก351.9 ธ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ. 2542 ...
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกJF1081 อ785,320.4 อ785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อต้านทุจริตยาภาคประชาชน / กนกศักดิ์ แก้วเทพ และ นวลน้อย ตรีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งกนกศักดิ์ แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHF5439.D75 ก125,364.1323 ก125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม / วีระ สมค...
ชื่อผู้แต่งวีระ สมความคิด
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552
เลขเรียกJQ 1749 .A88 ว37ก 2552,364.1323 ว37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา