Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ปี จัดหางานก้าวไกล นำคนไทยสู่อาเซียน / [คณะทำงาน ศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ... และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, [2557]
เลขเรียกHD5972.55.A6 ก446 [2557],352.09593 ก171ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานและการวางงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ. 2537 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2535...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ. ... (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538]-
เลขเรียก331.11423 ก456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายตอบแทน / ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532 (พิมพ์ซ้ำ 2535).
เลขเรียกHD4912.ท9 ธ25,658.32 ธ122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการและหรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ : รายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียก331.11423 ก522มศว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2545 / ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง กองวิจ...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน. กองการจัดหางาน. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง กองวิจัยตลาดแรรงาน กรมการจัดหางาน, 2547.
เลขเรียก331.34021 ก446ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีงานทำและการว่างงาน / จีระ หงส์ลดารมภ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียก331.1379593 ก525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีงานทำและการว่างงาน / จีระ หงส์ลดารมภ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียก331.2 ก525 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีงานทำและการว่างงาน = Enployment and unemployment survey / คณะทำงานวิจัย, จีระ หงส์ลดา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 1987, [2530].
เลขเรียกHD8700.55 ก525 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีงานทำและการว่างงาน ครั้งที่ 2 = Employment and unemployment survey no.2 / สถาบันทรัพย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียกHD5702.5.T5 ก525 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ... = Survey of migration into Surat Th...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานสถิติแรงงาน ฝ่ายสถิติแรงงานและการศึกษา กองสำรวจประชากร, 2532-
เลขเรียก312.8 ก525 สฎ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความต้องการทำงานนอกเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2546 : ความคิดเห็นของผู้ปกครองทั่วราชอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2546.
เลขเรียกHD5707 อ623 2546,371.22 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกHD5822.55 ก525 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2556 / สำนักงานสถิติแห่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก331.021 ก525 กท3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร 2560 = The labor force survey whole kingdom 2017 / กลุ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา