Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEFFECTS OF AN ENGLISH INSTRUCTION USING THE FLIPPED LEARNING APPROACH ON ENGLISH ORAL COMMUNICATION ...
ชื่อผู้แต่งKriengkrai Sakulprasertsri.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEFFECTS OF CHRISTIAN THEOLOGICAL ENGLISH READING USING CONCEPT-ORIENTED READING INSTRUCTION TO ENHAN...
ชื่อผู้แต่งJenjira Kiriratnitikul.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Effects of extensive reading using a learner autonomy training on reading ability and reader aut...
ชื่อผู้แต่งPaweena Channuan
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน : นวัตกรรมทางการศึกษา / นิรมล ศตวุฒิ. [text]
ชื่อผู้แต่งนิรมล ศตวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, 2551
เลขเรียกLB1027 น237 2551,371.2 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / สุวรรณี แสงวงศ์ = A deve...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี แสงวงศ์, 2519-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ประวีนา เอี่ยม...
ชื่อผู้แต่งประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สั...
ชื่อผู้แต่งจาริณี จันทร์ศรี, 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยการส...
ชื่อผู้แต่งภรากรณ์ สีทรงฮาต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2558.
เลขเรียกThe 420.71 ภ185ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งศิโรจน์ ปั้นทอง.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2558.
เลขเรียกThe 342.6521 ศ517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแรงจูงใจ เหตุผล และความคาดหวัง ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาออกแบบเครื...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล พจนาพิมล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.
เลขเรียก378.1982 พ249ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแรงจูงใจและแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย...
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ โยธานัน.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก371.1 ช112ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตนเพื่อความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก / เฉลิมขวัญ เมฆสุข.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมขวัญ เมฆสุข.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกLB1065 ฉ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาองค์...
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ ธารดอนรัตน์
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกGV436 ฐ361ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับจูงใจในการเรียน / ชูชี...
ชื่อผู้แต่งชูชีพ อ่อนโคกสูง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียก370.154
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตนเป้าหมายในการเรียนและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกิจกรรมการเรียนกั...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก370.154 น718ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา