Found: 262  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEFFECTS OF AN ENGLISH INSTRUCTION USING THE FLIPPED LEARNING APPROACH ON ENGLISH ORAL COMMUNICATION ...
ชื่อผู้แต่งKriengkrai Sakulprasertsri.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEFFECTS OF CHRISTIAN THEOLOGICAL ENGLISH READING USING CONCEPT-ORIENTED READING INSTRUCTION TO ENHAN...
ชื่อผู้แต่งJenjira Kiriratnitikul.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Effects of extensive reading using a learner autonomy training on reading ability and reader aut...
ชื่อผู้แต่งPaweena Channuan
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน : นวัตกรรมทางการศึกษา / นิรมล ศตวุฒิ. [text]
ชื่อผู้แต่งนิรมล ศตวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, 2551
เลขเรียกLB1027 น237 2551,371.2 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้านการกำกับตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามาร...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ กุณสิทธิ์
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการและกิจกรรมการศึกษา ของศึกษาธิการอำเภอ ตามทัศนะของศึกษาธิการอำเภอ นักวิชาการศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งเสริมปัญญา เทียมวัน.
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง = The essential guide to managing talent / โดย Kaye Thorne and Andy Pellant ...
ชื่อผู้แต่งโทรน, เคย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกHF5549.5.R44 ท94,658.3 ท87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / สุวรรณี แสงวงศ์ = A deve...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี แสงวงศ์, 2519-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภ...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ กล้าหาญ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก373.13 ว795ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ประวีนา เอี่ยม...
ชื่อผู้แต่งประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สั...
ชื่อผู้แต่งจาริณี จันทร์ศรี, 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทมิตซูบิชิมอเตอ...
ชื่อผู้แต่งนิปกรณ์ เชื้อวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสต...
ชื่อผู้แต่งรังสิยา บุญยัง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก378.155 ร318ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /...
ชื่อผู้แต่งธงไชย ดีทองหลาง, 2495-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา