Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน : เน้นแก้ไขปัญหาการเรียนแบบเชิงรุกตรงจุดเร่งด่วนด้วยตนเอง / โดย ครูแ...
ชื่อผู้แต่งครูแว่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2556.
เลขเรียกLB1601 ค174 2556,370 ค47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสมองดี ความจำเลิศ = 101 Ways to improve your memory / บรรณาธิการประจำเล่ม เมวิตา วงศ์วิเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2551.
เลขเรียกBF385 ห159 2551,153.12 ร 237 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น = Brain rules / John Medina ; วิโรจน์ ภัทรทีปกร, แปล
ชื่อผู้แต่งMedina, John
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
เลขเรียกQP376 ม-ส 2560,153.1 ม543ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagic mind map เพิ่มพลังการจดและจำของสมอง/ ธราเทพ แสงทับทิม.
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว โพเอท, 2556.
เลขเรียกLB 1060.2 ธ382ม 2556,153.1 ธ382พ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map for work & study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind Map / ธ...
ชื่อผู้แต่งธราเทพ แสงทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561.
เลขเรียกBF431 ธ382ม 2561,153.42 ธ382พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้ / เขียนโดย ธัญญา ผลอนันต์ และขวัญฤดี ผลอนันต์ ; บรรณาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งธัญญา ผลอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2550.
เลขเรียกBF431 ธ62,153.42 ธ113ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล / คำนึง...
ชื่อผู้แต่งคำนึง คงศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจำตัวอักษรตัวแรกของชื่อลำดับขั้น STAR ร่วมกับทฤษฎีการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสังวาล ทองผุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมชนิดร้อยกร...
ชื่อผู้แต่งวารยา ขุนทอง
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบสัมฤทธิผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้ว...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ วราลักษณ์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา