Found: 623  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมสรรพากร / กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียกHJ3617.56 ก169 2558,354.8 ส294ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-tax invoice & receipt กับ--บัญชียุคดิจิทัล ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อี-คัสตอม เซอร์วิส 2562
เลขเรียกHJ 5715 .T5 ย44 2562,336.278 ย355อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องINVESTIGATION OF AN EFFICIENT PETROLEUM FISCAL REGIME FOR THAILAND / Pariya Pusayapaibul = การตรวจส...
ชื่อผู้แต่งPariya pusayapaibul.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs taxation / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจบิชบุ๊ค, 2551.
เลขเรียกHJ4771.55 อ45,343.068 อ289อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrick \& technique--การแก้ไขปัญหารายจ่ายต้องห้าม \& ภาษีซื้อต้องห้าม ให้เป็นรายจ่ายได้และสรรพกรยอมรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555
เลขเรียกHF 5686 .C7 ท17 2555,657.46 ส248ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก346.052 ศ721ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ชื่อผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกKPT3150 บ572 2557,342 บ639ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤ...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?]
เลขเรียกKPT3660 พ441ก 2544?,342.089 พ441ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤท...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], [254-?]
เลขเรียกKPT3660 .พ435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤทธ...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [2545?].
เลขเรียกKPT 3660 พ16 2545
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร / กมลพรรณ อุตมะ
ชื่อผู้แต่งกมลพรรณ อุตมะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ด้านภาษีและค่าใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมื...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ คำแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา