Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย / อรุณ บริรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอรุณ บริรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอทีแอล เทรด มีเดีย, 2550.
เลขเรียกHF5437 .อ47 2550,658.7 อ399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดซื้อแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโรงกลั่นน้ำมัน / พิมพ์ปวีณ์ ปฏิวรโต = Integrated sourcing p...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ปวีณ์ ปฏิวรโต
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน = Procurement management in supply chain / ธัญภัส เมืองปัน
ชื่อผู้แต่งธัญภัส เมืองปัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
เลขเรียกHD38.5 ธ-ก 2561,658.5 ธ468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการวัตถุดิบคงคลังโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม [electronic resource] = ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤช อรรถกฤษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม = Principle of engineering logistics and supply chain ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558.
เลขเรียกHD38.5 ก281 2558,658.5 ก281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจคัดเลือกผู้ส่งมอบด้วยการประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเป้าหมาย = D...
ชื่อผู้แต่งชญานิศ วงษ์ท้าว.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก658.72 ช112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดซื้อ / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
เลขเรียก658.72 ค357ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดซื้อ = Purchasing management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโฟกัสมีเดีย, 2558.
เลขเรียกHF5437 ค357ก,658.72 ค63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้คัดเลือกซัพพลายเออร์ฉีดพลาสติก กรณีในโรงงานผลิตอุป...
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ สังข์รุ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคัดเลือกผู้ส่งมอบชิ้นส่วนเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น / ดวงกมล คุ้มนุ่น.
ชื่อผู้แต่งดวงกมล คุ้มนุ่น, 2518-
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก658.72 ด153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพผู้ส่งมอบสินค้าของบริษัทก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี / พิชญ์ภัทร วงศประสิทธิพ...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ภัทร วงศประสิทธิพร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาด้วยแบบจำลองอ้างอิง กระบวนการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเม็ดพลา...
ชื่อผู้แต่งธนาดล เนือยทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงงานจัดซื้อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาของงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี / พัชรี เกรีย...
ชื่อผู้แต่งพัชรี เกรียงสมุทร, 2511-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม : กรณีศึกษา บริษัท King of Valve จำกัด [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งธนวัธน์ บุญนายวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา