Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดซื้อแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโรงกลั่นน้ำมัน / พิมพ์ปวีณ์ ปฏิวรโต = Integrated sourcing p...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ปวีณ์ ปฏิวรโต
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการวัตถุดิบคงคลังโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม [electronic resource] = ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤช อรรถกฤษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม = Principle of engineering logistics and supply chain ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558.
เลขเรียกHD38.5 ก281 2558,658.5 ก281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดซื้อ / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
เลขเรียก658.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดซื้อ = Purchasing management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโฟกัสมีเดีย, 2558.
เลขเรียกHF5437 ค357ก,658.72 ค63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้คัดเลือกซัพพลายเออร์ฉีดพลาสติก กรณีในโรงงานผลิตอุป...
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ สังข์รุ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพผู้ส่งมอบสินค้าของบริษัทก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี / พิชญ์ภัทร วงศประสิทธิพ...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ภัทร วงศประสิทธิพร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาด้วยแบบจำลองอ้างอิง กระบวนการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเม็ดพลา...
ชื่อผู้แต่งธนาดล เนือยทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม : กรณีศึกษา บริษัท King of Valve จำกัด [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งธนวัธน์ บุญนายวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา : บริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์สำหรับระบบไอน้ำเพื่อจัดจำห...
ชื่อผู้แต่งณัฐวลัย ประยูรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสั่งซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ / พัฒนพงษ์ แสงหัตถวั...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบช่วยจัดทำข้อกำหนดของวัสดุท่อ / พรรณภา พรหมจันทร์ = Design of piping material specificat...
ชื่อผู้แต่งพรรณภา พรหมจันทร์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายย้อนกลับในการหาตัวแบบการจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผล...
ชื่อผู้แต่งนิตยา อุณหทวีทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกQA76.87 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร อิทธิกร สังข์ฉิม Text
ชื่อผู้แต่งอิทธิกร สังข์ฉิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 658.403 อ723ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา