Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ, ณัฏฐภัทร จันทวิช, บุญเตือน ศรีวรพจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร], 2555.
เลขเรียกNX28 ห36 2555,351.593 ก169 2554/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง98 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2552
เลขเรียกNX28.T5 ศ529ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดและวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด A-Z = Library of Congress Classifi...
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527.
เลขเรียก025.433 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน / แปลและเรียบเรียงโดย วลุลี โพธิรังสิยากร
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.
เลขเรียกZ696.N3 ก446 2542,025.4661 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกZ696.D7 น364 2561,025.431 น364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน / กมลา รุ่งอุทัย
ชื่อผู้แต่งกมลา รุ่งอุทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530.
เลขเรียกZ696.U4 ก138,025.433 ก16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้และการเรียงหนังสือบนชั้น / อุบล บุญชู.
ชื่อผู้แต่งอุบล บุญชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525.
เลขเรียก025.4 อ44ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (เล่ม 2) / บุญถาวร หงสกุล
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่ เพาเวอร์, 2523.
เลขเรียกZ696.U4 บ455 2523 ล.2,025.433 บ454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน / บุญถาวร หงสกุล
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530
เลขเรียก025.4 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน / บุญถาวร หงสกุล
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529
เลขเรียก025.433 บ454ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : ความเป็นมา ตารางจำแนกเลข และการใช้ตารางประกอบในการกำหน...
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527.
เลขเรียก025.433 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน = Library of Cangress classfication / บุญถาวร หงสกุล ; ม...
ชื่อผู้แต่งบุญถาวร หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
เลขเรียกZ696.U4 บ455ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน = Library of congrass classification
ชื่อผู้แต่งเพชราภรณ์ พิทยารัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533.
เลขเรียก025.433 พ527ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่หนังสือและแผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมอย่างย่อ / ยุพา สายมาลา.
ชื่อผู้แต่งยุพา สายมาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียก025.4 ย46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา