Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบแพทย์แห่งชาติอเมริกัน / แปลและเรียบเรียงโดย วลุลี โพธิรังสิยากร
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.
เลขเรียกZ696.N3 ก446 2542,025.4661 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกZ696.D7 น364 2561,025.431 น364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่และทำบัตรรายการวัสดุพิเศษ / เสาวณีย์ ทรงสุนทร.
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ ทรงสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียก025.34 ส517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information nalysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกZ 696.A4 ก514 2554,025.04 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศ = Information analysis and surrogate creation / สุรชาติ พุทธิมา...
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ พุทธิมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกZ693.A3 ส7ก 2560,025.3 ส848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ/ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกZ675.S3 ก64 2558,027.8 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งหมู่หนังสือ และแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ พวา พันธุ์เมฆา [Text]
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์2523
เลขเรียก025.4 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 / พวา พันธุ์เมฆา.
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก025.431 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 / พวา พันธุ์เมฆา.
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ์, 2526.
เลขเรียก025.431 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ / ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ.
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2559.
เลขเรียกZ696.A4 ข56 2559,020ข171 ค2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการแบ่งหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้และการกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรง...
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2539.
เลขเรียกZ696.D52 พ5ค 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 [พิมพ์คร...
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
เลขเรียกZ 696.D7 พ476ด 2554,025.431 พ172ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย / คณะผู้จัดทำ กมลา รุ่งอุทัย ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกZ696.ห5 ว65,025.433 ก138ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา