Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนคลองลัดภาชี / เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ445ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ44ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนสวนพลู / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ4ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับพยาบาล แสงทอง ธีระทองคำ.
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
เลขเรียกKPT 1016 ส961ก,WY32.1 ส961ก 2561,344.0414 ส724ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ : มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / ทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง.
ชื่อผู้แต่งทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552.
เลขเรียกHN700.55 ล115 2552,739.72 ท533ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทางสังคม : การจัดการองค์กรประชาชน การจัดการองค์กรทางสังคม การจัดการองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ การจ...
ชื่อผู้แต่งรงค์ บุญสวยขวัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHM881 .ร22 2558,303.484 ร22ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์กรประชาชน : เฉพาะกรณีของกรมการพัฒนาชุมชน / ไพรัตน์ เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกHN700.55 .พ97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาชุมชนเชิงยุทธศาสตร์ / ณรัชช์อร (ณัฐนรี) ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งณรัชช์อร (ณัฐนรี) ศรีทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.
เลขเรียกJS7153.4.A1 ณ46 2554,352.19 ณ17ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พิศิษฐ เมลานนท์.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เมลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553.
เลขเรียกKPT3550 .พ65 2553,336.24 พ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว : ชุดคู่มือ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2549?]
เลขเรียกส.ร. 354.328 ก277
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบของชุมชนที่พึงปราถนาของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย โสภา (ชูพิกุล...
ชื่อผู้แต่งโสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2534.
เลขเรียกHV4142.575.B3 ส9ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังคมสงเคราะห์ชุมชน / ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เลขเรียกHV16 ท65 2542,361 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังคมสงเคราะห์ชุมชน / ัทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
เลขเรียก361 ท119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังคมสงเคราะห์ชุมชน / ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เลขเรียก361.4 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์โครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
ชื่อผู้แต่งอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2549.
เลขเรียกHV8688 อ4ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา