Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 สุดยอดผลงานเรขศิลป์ในรัชกาลที่ 9 / บรรณาธิการ วิมลลักษณ์ ชูชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียกNC1001 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design quiz : ออกแบบอย่างไรให้สวย? = Quiz de manabu design : layout no kihon / Kumiko Tana...
ชื่อผู้แต่งทะนะกะ, คุมิโกะ
เลขเรียก741.6 ท111ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic Design Quiz Vol.1 / ทะนะกะ คุมิโกะ ; ณิชมน หิรัญพฤกษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งคุมิโกะ, ทะนะกะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559
เลขเรียกNC1001 ก 2559,760 ค671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpen types / [ประชา สุวีรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; จิระ จริงจิตร, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Core Function, 2548-
เลขเรียกZ249.3 .อ94,686.224 อ976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องType on screen = ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่ / เอลเลน ลัปตัน ; สุวิสา แซ่อึ่ง, แปล
ชื่อผู้แต่งลัปตัน, เอลเลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560
เลขเรียกZ246 ล-ท 2560,745.6 ล115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTypography พื้นฐานการใช้งานตัวอักษร / จุติพงศ์ ภูสุมาศ
ชื่อผู้แต่งจุติพงศ์ ภูสุมาศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2556.
เลขเรียกZ250.7 จ633,745.6 จ633ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสีเพื่องานกราฟิก = Color management sysyem / นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกT385 .น66 2551,006.6 น36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักการจัดตัวอักษร (Typography) ของอักษรโรมัน เพื่อใช้กับอักษรไทย = Typographic design o...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เลิศคชาธาร.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2541.
เลขเรียกZ246 .ส74 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ : เอกสารการสอน = Printed media production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548-2550.
เลขเรียก070.5 ม2504ก3 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างต้นแบบงานออกแบบกราฟิกเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับ "น้ำพุร้อนสันกำแพง" ในจังหวัดเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง / จัดโดยสถาบันไทยคดีศ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณ และ การทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง (2526 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียกCN1220 ธ4 2527,495.917 ก475ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา