Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย [text] : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ThA4001 / ส...
ชื่อผู้แต่งสันติ ทิพนา
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียก371.102 ส581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักซิปปา เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิ...
ชื่อผู้แต่งคันธะมาลา คามจังหาร.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก516.15 ค1114ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักซิปปา เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิ...
ชื่อผู้แต่งคันธะมาลา คามจังหาร.
พิมพลักษณ์สารคาม: บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกว 516.15 ค258ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนดอนยางศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ...
ชื่อผู้แต่งทองพูน สังสีแก้ว.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.1 ท196ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนระดับป.กศ. เรื่องวิธีสอนและการจัดห้องเรียนในชั้นประถมศึกษา โดยใช้หน่วยการเรี...
ชื่อผู้แต่งบัญชา บรมพิชัยชาติกุล
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียกLB1044.88 บ253ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทั...
ชื่อผู้แต่งพาชิต ทวีกุล
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์อาคารเรียนด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา สุขรื่น
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษา ในโรงเรียนโครงการอนุบาลชนบทสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหว...
ชื่อผู้แต่งรัตนา สาหร่ายทอง, 2502-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบจัดระดับชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับภูมิหลังของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์ม...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล, 2498-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษา : ยุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพื่อปฏิรูปรอบ 2 และปร...
ชื่อผู้แต่งธีระ รุญเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2553
เลขเรียกLB2822.5 ธ662 2553,371.2 ธ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดโครงงานเด็กเล็ก / เบญญาภา โสภณ
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2553.
เลขเรียกป 372.21 บ799ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดโครงงานเด็กเล็ก / เบญญาภา โสภณ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2554
เลขเรียก372.218 บ533ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการทำโครงงาน ระดับอนุบาล / วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพย์ค...
ชื่อผู้แต่งวิมลศรี สุวรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก371.36 ว673ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคบเด็กสร้างบ้าน / สำนักงานการประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 2528
เลขเรียก372 ส636ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา