Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขนส่ง = Transport management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล. [text]
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2551.
เลขเรียกHE 147.5 ค357ก 2551,380.5 ค215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการท่าเรือพาณิชย์ / มานะ เชาวรัตน์.
ชื่อผู้แต่งมานะ เชาวรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
เลขเรียก387.1068 ม445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบโลจิตติกส์และโซ่อุปทานของการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยเชื่อมโยงแนวทางการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ห...
ชื่อผู้แต่งสมใจ อินทานนท์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2553
เลขเรียก658.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและการบริหารท่าเรือ : เพื่อการลดต้นทุนโลจีสติกส์ / สุพจน์ ชววิวรรธน์
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ชววิวรรธน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียก658.788 ส524น 2550,HE551 ส826 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและการบริหารท่าเรือ : เพื่อการลดต้นทุนโลจีสติกส์ = Port oplicy and management / โดย สุพจน์ ช...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ชววิวรรธน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียก387.1068 ส826น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติและอภิธานศัพท์โลจิสติกส์ = Logistics terms and glossary / ฐาปนา บุญหล้า
ชื่อผู้แต่งฐาปนา บุญหล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการประกอบธุรกิจอาหารไทยในตลาดอาเซียน : กรณีศึกษา ประเทศไทย, สาธาณรัฐประ...
ชื่อผู้แต่งเรณุมาศ กุละศิริมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมคุณค่าครัวไทยสู่ตลาดอาเซียน : กรณีศึกษา ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสาร Thai VCML = Thai VCML journal.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : เครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการย่อยการจัดารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา / วาสนา ภานุ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ภานุรักษ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียกว ว491ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2553
เลขเรียกHD38.5 ค357ล 2553,658.8 ค63ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา