Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcellence in healthcare logistics / จัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฯ, 2555, [2012]
เลขเรียกQV19 ม246อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSupply Chain Management [videorecording] : มิ.ย.-ส.ค. 53 บันทึกการเรียนการสอนรายวิชา MIT-644 การจ...
ชื่อผู้แต่งนัยนา กอเจริญรัตน์.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการดำเนินงาน = Operations management / สัญชัย ลั้งแท้กุล.
ชื่อผู้แต่งสัญชัย ลั้งแท้กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกTS155 ส552ก 2561,658.5 ส552ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ = Logistics cost management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2554.
เลขเรียกHD38.5 ค357ก6 2554,658.5 ค357ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ : แนวการศึกษาชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
เลขเรียก658.5 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ = Modern trade and supply chain management หน่วยที่ 6-10/...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกHD 38.5 ม247ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน = Sypply chain management : strategy, planning, and operation./ Sunil Chopra, ...
ชื่อผู้แต่งชอพปรา, ซูนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2545.
เลขเรียก658.4012 ซ29ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน = Supply Chain management : Strategy, planning, and operation/ ซูนิล ชอพปรา ;ผ...
ชื่อผู้แต่งชอพปรา, ซูนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2545.
เลขเรียกHD 37.T4 ช321ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน = Supply chain management, strategy, planning and operation / ซูนิล ชอพปรา, ปีเ...
ชื่อผู้แต่งชอพปรา, ซูนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2546
เลขเรียกHD38.5 ช-ก 2546,658.4012 ช321ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานกล้วยไข่ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเพชรบุรี = Supply chain management of K...
ชื่อผู้แต่งศิริทรัพย์ จบเจนภัย
พิมพลักษณ์2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ : การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 10 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ กระบ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 10 : 2553: มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกว658.5 ก275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ = Supply Chain and logistics management / Douglas M. Lambert, Ja...
ชื่อผู้แต่งแลมเบอร์ต, เดาก์ลัส เอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2546.
เลขเรียกHD38.5 ล8ก 2546,658.5 ล952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ = Supply chain and logistics management / Douglas M. Lambert, Jame...
ชื่อผู้แต่งแลมเบอร์ด, เดาก์ลัส เอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547.
เลขเรียกHD38.5 ล952 2547,658.5 ล952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์เชิงโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร (CEOs) / กฤษฎ์ ฉันทจิรพร
ชื่อผู้แต่งกฤษฎ์ ฉันทจิรพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547.
เลขเรียกHD38.5 ก281ก,658.5 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา