Found: 1,013  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"check in ความสุข" happy workplace ภาคเหนือ (คู่มือพัฒนาศักยภาพภาคี).
พิมพลักษณ์เชียงราย : โครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ องค์กรสุขภาวะ Happy workplace ภาคเหนือ, 2558.
เลขเรียก658.3 ช519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประกาย--ในช่องฟืน" : โครงการศึกษาองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ "ชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้" กรณีศึกษา : บ้าน...
ชื่อผู้แต่งแพรพิไล พันธุรัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สมาคมรักษ์ทะเลไทย, 2551.
เลขเรียกSH327.7 พ8ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ 5 ส/ นิยม ดีสวัสดิ์มงคล ;บรรณาธิการ จารึก อรรถกรศิริโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งนิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยงวรา การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกHD 38 น641ห 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียกPN4129 ร715,808.5 ร73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 design methods : a structured approach for driving innovation in your organization / Vijay Kum...
ชื่อผู้แต่งคูมาร์, วิเจย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกHF5549.5.T33 ค694,658.4063 ค694ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Creative problem solving techniques / James M. Higgins, เขี...
ชื่อผู้แต่งฮิกกิ้นส์, เจมส์ เอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกHD30.29 ฮ62,658.403 ฮ72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 กฎทอง...ขององค์กรสายแข็ง / เดวิด รุสโซ ; ษิระ น้อยทิพย์, แปล
ชื่อผู้แต่งรุสโซ, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2560
เลขเรียกHD58.8 ร75 2560,658.31 ร699ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ ยอดพิชัยสงครามในสนามธุรกิจ / หวังเซียนหมิง ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล
ชื่อผู้แต่งหวังเซียนหมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียกHF5438.25 ห358ส 2550,658.4012 ห358ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี กทช. / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกHE8390.55.Z5 ห531 2552,384 ค14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ส ง่ายนิดเดียว : 70 กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ / ของ Shige...
ชื่อผู้แต่งยาสุดะ, ชิเงคาสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
เลขเรียก658.4 ย28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 เสือ ฐานรากการผสานพลังชุมชน / [ผู้เขียน สลิลทิพย์ เชียงทอง]
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส373ห,307.14 ส373ห 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 กลยุทธ์ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กร และบริหารคน = The Little book of big Management theories...
ชื่อผู้แต่งเจมส์ แมคกราท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ๊ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกHD31 ม859,658.402 จ721ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง89 วิธี เปลี่ยนมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพ / คะซูฮิโระ ฮาเซงาวะ ; ทินภาส พาหะนิชย์, แปล
ชื่อผู้แต่งฮาเซงาวะ, คะซุฮิโระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2558.
เลขเรียกHF5549 ฮ278 2558,650.13 ฮ279ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 องค์การบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกJF1358.T5 ก931,658.1 ส691ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องADKAR สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียน Jeffrey M. Hiatt ;ผู้แปล จันทร์วิภา พิพัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งไฮแอตต์, เจฟฟรีย์ เอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บียอนด์ อิฟิชเชินซี, 2561.
เลขเรียกHD58.8 ฮ979 2561,658.406 ฮ979อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา